Vállalási feltételek, tanfolyami tájékoztató – A közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozó- vállalkozás szakmai irányítójának alapképzésére felkészítő szaktanfolyam

Ügyfélfogadó iroda, tanterem címe, telefonszáma, ügyfélfogadás időpontja:

 1212 Budapest., Erdőalja u 12.

 hétfő-csütörtök: 8,00-15,30, péntek 8,00-13,00

iskolavezető neve: Orbán Sándor      tel.: 06-1-420-3990, 277-0512

email: csucs91@gmail.com, horvath.etelka.cs91@gmail.com  www.csucs91.hu

Tanfolyamra való felvétel módja:

Személyesen lehet beiratkozni az autósiskola ügyfélfogadó irodájában vagy emailben.

Szükséges hozzá:

 • érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya,
 • tandíj első részlet befizetése az irodában készpénzben vagy kártyával, illetve utalással a CSÚCS’91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft számlájára

Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei:

Tanfolyamra jelentkezés :

 •  tanfolyamra az vehető fel, aki a személyigazolvánnyal és lakcímkártyával rendelkezik
 •  első részlet befizetése (tandíj+GKI kártyadíj 50 %-a)
 • kitöltött jelentkezési nyomtatványok, megkötött képzési szerződés;

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 1 év telt el, ha a határidő letelik , új elméleti tanfolyamot kell végeznie);
 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap;

A vizsgán való részvétel feltételei:

• A tanulónak a vizsgákon be kell mutatnia meglévő, érvényes személyi igazolványát vagy útlevelét.

Vizsga helyszínek:

 • 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 180/6 hrsz. ((elmélet)
 • Bp., XIV. Komócsy u. 17-19. – elmélet
 • Bp., XI. Petzvál József u. 39. – elmélet
 • Bp.,III. Polgár u. 8-10 – elmélet
 • Bp.,XIX. Vas Gereben u. 2-4. – elmélet
 • Bp.,XXI. II.Rákóczi F út 107-115/c – gyakorlat,szimulátor,szóbeli

Elméleti oktatási helyszínek címe:

 • e-learning formában zajlik a képzés, az E-Educátio Kft-vel (06-1-577-0222) kötött szerződésünk alapján tantermi képzést csak min.15 fő jelentkezése estén indítunk (helyszín:1212 Budapest, Erdőalja u 12.)

Gépkocsivezetés gyakorlata, szimulátor:

1211 Bp., II.Rákóczi F út 107-115/C)+ városi forgalom

Választható járművek a gyakorlati képzésben: tájékoztató szóban

A hiányzás pótlásának módja:

A tantermi elméleti előadások pótlása 2.000.-Ft/óra bármely párhuzamosan futó, vagy soron következő, azonos kategóriájú tanfolyamban.

Gyakorlati óra kimaradás az oktatóval egyeztetett módon pótolható.

ÓRASZÁMOK:

Tantárgy típusaTantárgy kódjaTantárgyakMinimálisan kötelező óraszám
ElméletJOGKJogi ismeretek 16
PÜVEZKGazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek16
MUNKAÜKMunkaügyi ismeretek8
FUVIKÁrufuvarozási ismeretek24
MÜKBISMKJármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek12
VÁMKVámismeretek8
KÖRNYKA közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek2
VEZTKVezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány)6

*Az óraszám előírás a tantermi elméleti képzésben megvalósuló tanfolyamra értendő. Az elearning rendszerű oktatás keretében szervezett tanfolyamokon a hallgatók egyéni haladási időigénye határozza meg az egyes tantárgyakra fordítandó időt.

A tandíj befizetésének módja:

A tandíj fizethető:

• készpénzben vagy bankkártyával az ügyfélfogadási irodánkban;

• banki átutalással

Tandíjak:

190 000.-Ft

Részletfizetési lehetőség:

1.részlet: tandíj 50 %-a

2. részlet vizsgára jelentéskor 50 %

Az engedélyező hatóság elérhetősége:

ITM Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Budapest III. Polgár u. 8-10.

06- 1/814-1818

Felügyeleti szerv:

Közlekedési, Alkalmassági és Vizsgaközpont

 1. Budapest, Polgár utca 8-10.

Telefon: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800

E-mail: info@kavk.hu

A tanuló jogai és kötelezettségei:

 • A tanuló köteles – ha tantermi képzésben vesz részt –  az elméleti tanfolyamon részt venni, foglalkozásról való hiányzást pótolni kell, amennyiben az meghaladja a kötelező óraszám 10%-át. A hiányzást az ügyfélszolgálati irodával egyeztetett helyszínen és időben, az elmulasztott tanórák témakörével megegyező foglalkozás(ok)on kell pótolni.
 • Köteles az oktatási, illetve a megkötött részletfizetési szerződés díjrészletét befizetni.
 • Tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül sikeres vizsgát kell tennie minden tantárgyból
 • Sikertelen elméleti vizsga esetén a vizsgát meg kell ismételni az adott tantárgyból. Ha a vizsgázó valamelyik vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az összes többi vizsgája érvényét veszti. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsgadíj befizetése mellett az ügyfélszolgálati irodában lehet jelentkezni pótvizsgára.
 • A tanuló a képzés során oktatót, ill. gépkocsit is cserélhet az iskolavezetővel egyeztetve.
 • A gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával, általában telefonos egyeztetés útján jön létre. Lemondani, vagy megváltoztatni csak az oktatónál, a vezetés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával lehet. Amennyiben a tanuló a 24 órás kötelezettségének nem tesz eleget, az iskola a tanórákat hiányzásnak tekinti. Hiányzás esetén az adott időre befizetett óradíj elveszik, a még be nem fizetett óradíjat pedig köteles utólag befizetni (pl. hogyha a hiányzás az első óra lett volna az oktatónál).
 • A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton „További oktatási órák” rovatban igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni.
 • A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.
 • Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt.
 • Amennyiben a vezetői engedély korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse), a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget, vagy kontaktlencsét magával hordani. Amennyiben szemüveg vagy kontaktlencse hiány miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli.
 • A tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek (pld. Hatósági előírások, üzemanyag árváltozás stb.), vagy előre nem várt piaci körülmények esetleges változása miatt az ár változtatás jogát fenntartjuk.
 • Az oktatójárművet az iskola biztosítja a tanuló számára.

Pótvizsgadíjak:

 • Teszt:  6.000.- Ft/tantárgy
 • esettanulmány: 10.000.-Ft
 • szimulátor: 10.000.-Ft
 • szóbeli: 10.000.-Ft
 • vezetési gyakorlat: 22.000.-Ft

A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák lemondására vonatkozó szabályok

Abban az esetben, amennyiben a vizsgázó a 15 napos határidőn belül – önhibáján kívüli okok miatt (pl. betegség) – tudja csak távolmaradását jelezni, úgy a kiírt vizsga időpontja után 8 napon belül orvosi igazolással ellátott kérelmet nyújthat be a vizsgaközponthoz, akik mérlegelési jogkörben döntenek az újabb vizsgára vonatkozó vizsgadíj-mentességről.